Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss (Margaret Knutson Aase, heretter MKA) melding om dette. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

 • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).
 • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)
 • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 1).

 

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

 

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 200, for å dekke MKA’s håndteringskostnader.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra www.margaretknutsonaase.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.margaretknutsonaase.no er bare tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Da det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet i salgsbetingelsene, er dette oppfylt ved bruk av e-post, og tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 

Definisjon av parter

Selger er: Margaret Knutson Aase, Heggelibakken 54, 0374 Oslo, margaretknutsonaase@hotmail.com, +47 99 22 76 54, og blir i det følgende benevnt vi, oss eller MKA.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, med følgende punkter:

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Mottak av ordrebekreftelse

 

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift der dette tilkommer. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. Kontakt oss for levering utenfor Norge.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Kjøpesummen vil bli reservert på kortet ved bestilling. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 200 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke MKA’s utlegg.

 

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene. Bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi MKA melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin «Min side». I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøper side ifm. retursending av varen (f.eks. retur direkte til produsent).

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)
 • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til MKA) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har MKA ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan MKA bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med MKA, betaler ikke MKA disse utgiftene.

 

Garanti

MKA’s garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

Personopplysninger

MKA er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg måte. Se MKA’s personvernerklæring for en nærmere beskrivelse av hvordan disse opplysningene håndteres.

 

Salgspant

MKA har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. MKA har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. der dette tilkommer, og eks. frakt, med mindre annet er presisert. Prisene er i stadig forandring og MKA tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra leverandører, eller valutaendringer. MKA forbeholder seg retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Samt retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av MKA må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til MKA’s lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. MKA forbeholder seg retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt og som ikke skyldes feil (se nedenfor), får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra MKA’s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan MKA ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos MKA, er ansvarlig for betaling av de ytelser MKA eller MKA’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra MKA’s side.

 

Ekstraordinære forhold

MKA er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis MKA godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor MKA’s kontroll, og som MKA ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av. MKA er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra MKA’s side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene

MKA forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er MKA forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over; ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter – er MKA fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og å kreditere den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er MKA’s eller underleverandør av nevntes eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra MKA.